تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 10 خرداد ماه 1400

ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه) :15 خرداد ماه 1400

برگزاری کنفرانس : 30 خرداد ماه 1400