تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 27 مهر  ماه 1398
آخرین مهلت ثبت نام کامل
 29 مهر  ماه 1398
برگزاری کنفرانس: 15 آبان ماه 1398